Konkurs – fan miesiąca – nagradzamy aktywnych fanów

Nagradzamy aktywnych fanów!

Bardzo dziękujemy że jesteście z nami! Chcielibyśmy docenić wasze dotychczasowe starania.

Zostań pierwszym fanem miesiąca Hama Polska i wygraj ciekawe nagrody!

rapoo A 800Zwycięzca otrzyma rewelacyjny głośnik rapoo A 800 w cenie 399 PLN!
– Bluetooth 4.0
– Szybkie połączenie z urządzeniem za pomocą NFC
– Wysokiej jakości dźwięk
– Technologia Music boost aptX™
– Czujnik Proximity uruchamia podświetlenie automatycznie, gdy użytkownik rozpocznie pracę głośnika, co ułatwia użytkowanie w nocy
– Możliwość podłączania do 2 urządzeń
– Tryb wired i wireless
– Tryb wired umożliwia podłączenie do wielu urządzeń
– Głośnik może być równocześnie podłączony do 2 urządzeń

Zadanie konkursowe:

Podejmowanie aktywności na stronie FB hama polska (polubienia wpisów, komentarzy, dodawanie wpisów), oraz na blogu hama polska : www.sprytne-rozwiązania.pl (zostawianie komentarzy pod różnymi wpisami). Pod uwagę będą brane tylko osoby, które udzielały się na obu portalach FB i blog hama.

Pozostałe nagrody:

za 2 miejsce:

jabra-stone-2-white

za 3 miejsce:

rapoo_bluetooth_headset_h8030_blue_tab3

 

Regulamin

________________________________________________________________________________________

Nagradzamy aktywnych fanów!
Bardzo dziękujemy że jesteście z nami! Chcielibyśmy docenić Was dlatego organizujemy konkurs.
Zostań pierwszym fanem miesiąca Hama Polska i wygraj ciekawe nagrody!

I miejsce: głośnik rapoo A 800
II miejsce – Jabra Stone 2
III miejsce – słuchawki multimedialne H8030 Buetooth
IV miejsce – Kubek

Zasady:
Konkurs ma na celu docenienie fanów Hama Polska. Konkurs przeprowadzony na facebook oraz blog Hama Polska (www.sprytne-rozwiązania).

Punkt 1
1.Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu „Fan miesiąca”.
2.Konkurs rozpoczyna się 6.11.2015 i kończy się 06.12.2015.
3.Organizatorem konkursu jest Hama Polska Sp. z o.o.
4.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
5.Dodatkowo zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagród rzeczowych. Nagrody pieniężne będą przeznaczone na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w konkursach i nie będą wypłacane osobom otrzymującym nagrody. Płatnikiem wskazanego podatku jest Organizator konkursu.
6.Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę https://www.facebook.com/hama.polska w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony,
2) „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora,
3) „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/hama.polska w Serwisie Facebook,
4) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook,
5) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 5 Regulaminu,

Punkt 2
1.Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
2.Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
3.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
4.a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;
5.b) jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
6.c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu;
7.d) jest Fanem;
8.Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
9.zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie

Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika.
7.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Punkt 3
1.W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie:
Podejmowanie aktywności na stronie FB hama polska (polubienia wpisów, komentarzy, dodawanie wpisów), oraz na blogu hama polska : www.sprytne-rozwiązania.pl (zostawianie komentarzy pod wpisami). Pod uwagę będą brane tylko osoby, które udzielały się na obu portalach FB i blog hama.

W sumaryczną aktywność nie będzie wliczana aktywność dotycząca wątków z miesiąca października. Spamowanie (wrzucanie treści niezwiązanych z tematyką strony) w liczbie większej niż dwie dziennie dyskwalifikuje uczestnika z zabawy.
2.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.
3.Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej lub kilku osób spośród najbardziej aktywnych osób w miesiącu.
4.Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.
5.Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
6.nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
7.wyłonienie zwycięzców Konkursu,
8.stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
9.Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną w serwisie facebook Hama Polska w osobnym poście.
10.Organizator (komisja) informuje że wybiera fana miesiąca na podstawie subiektywnych odczuć i ocen.
11.Laureaci Konkursu zobowiązani są zgłosić się w wiadomości prywatnej w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie w Serwisie.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
14.Laureatem Konkursu można zostać raz na 3 miesiące.

Punkt 4
1.Przewidziane w Konkursie nagrody:
I miejsce: głośnik rapoo A 800
II miejsce – Jabra
III miejsce – Stone2słuchawki multimedialne H8030 Buetooth
IV miejsce – Kubek

2.Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
3.Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.
4.Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą. Organizator podejmie jedną próbę doręczenia.

Punkt 5
1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora.
2.Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
5.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursu na 2(dwa) dni przed jej wejściem w życie.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
7.Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
8.stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
9.niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
10.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

17 komentarzy do wpisu “Konkurs – fan miesiąca – nagradzamy aktywnych fanów

  1. Konkurs z fajnymi nagrodami, ale byłby jeszcze fajniejszy, gdyby można sobie samemu wybrać nagrodę. Rozważcie tę propozycję, czy nie warto podarować najaktywniejszemu fanowi to, co najbardziej chciałby dostać – zadowolony fan to najlepsza reklama Waszej firmy 🙂

  2. Ja uważam że nagrody są wspaniałe i jeżeli są tak rozdzielone to super każda z tych nagród jest wyjątkowa a wygrać którąś z nich to już jest zaszczyt

  3. Nagrody są naprawdę świetne =) więc myślę, że warto spróbować, to fajna zabawa przy której można wyrazić swoje zdanie na temat sprzętu, a także odnaleźć wiele ciekawych informacji w postach publikowanych na facebooku i tutaj. Czytanie wpisów, ocenianie, oglądanie filmów, recenzji to sama przyjemność, która pozwoli nam zakupić dla siebie i polecać najbliższym i znajomym najlepszy sprzęt.
    Co do głośnika to prezentuje się świetnie i jego parametry naprawdę kuszą. To głośnik, który już na pierwszy rzut oka wyróżnia się spośród innych urządzeń tego typu. Futurystyczny design, możliwość podłączenia poprzez NFC, Bluetooth i AUX. Czytałam już kilka pozytywnych opinii na jego temat. Myślę, że sprawdzi się w wielu sytuacjach. Zadziwił mnie w nim też czujnik ruchu Proximity, który uruchamia podświetlenie przycisków gdy tylko zbliży się do głośnika co ułatwia obsługę w nocy. Mi osobiście najbardziej spodobał się kolor turkusowy =D

  4. Chętnie skomentuje wasze wpisy na blogu, ponieważ bardzo miło je się czyta i wnoszą wiele ciekawych informacji. A co do Jabra Stone to posiada oryginalny wygląd i nowoczesny ergonomiczny kształt. Widziałam i używałam , ponieważ posiada go mój znajomy. dodatkowo zadziwia fakt, że zestaw korzysta z energii, którą możesz zmieścić w dłoni. Przenośna ładowarka umożliwia przeprowadzenie do 4 szybkich ładowań — każde ładowanie trwa tylko 20 minut. Ładowarka, która łatwo mieści się w kieszeni lub torbie zapewnia 10 godzin bezprzewodowych rozmów. Jeśli chodzi o funkcjonalność to nawet nie ma potrzeby dotykania zestawu słuchawkowego w celu odebrania lub odrzucenia połączenia -wystarczy użyć głosu. I kto by nie chciał mieć takiego gadżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *